0165311Vietnamese for office works and Secretary
ภาษาเวียดนามสำหรับงานสำนักงานและเลขานุการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศัพท์ สำนวน ข้อความ ที่ใช้ในสำนักงาน และการติดต่อประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์กร อันเป็นทักษะการสื่อสารในเรื่อง การเขียนโครงการ การบันทึกการประชุม การจัดระเบียบวาระ การประชุม การเขียนรายงานการประชุม หนังสือราชการ
การใช้เครื่องมืออีเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กรและหน่วยงานอื่นใด

Vocabulary, expressions, statements used in offices and cooperation in public relations among organizations in terms of communicative skills in project writing, minutes of a meeting, meeting agenda arranging, meeting report writing,
dispatch writing, using electronic devices in the office, and coordination among organizations and other sectors