0165225Lao for Business
ภาษาลาวธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เทคนิคการประสานงานและการบริการ บทสนทนา และคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจในลาว


Lao for business communication; techniques of cooperations and services; dialogues and business-related vocabulary; basic knowledge of business in Laos