0165220Lao Ancient Alphabet
อักษรโบราณลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการและอักขรวิธีอักษรโบราณลาว ภาษา เนื้อหาในเอกสารโบราณ การปริวรรตและการแปลเอกสารโบราณลาวประเภทต่างๆ


Development and orthography of ancient Lao alphabet, language, content in ancient documents, transformation and translation of different types of ancient Lao documents