0165217Lao Culture and Wisdom
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ประเภท ความสำคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาลาวในอดีตถึงปัจจุบัน


Meaning, category, significance of Lao culture and wisdom from the past to present