0165216Lao History
ประวัติศาสตร์ลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์ลาว ก่อนอาณาจักรล้านช้าง สมัยอาณาจักรล้านช้างจนถึงปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ลาว ก่อนอาณาจักรล้านช้าง สมัยอาณาจักรล้านช้างจนถึงปัจจุบัน


Lao history in pre-Lanchang Kingdom, period of Lanchang Kingdom to present