0165215Development of Lao Literature
พัฒนาการวรรณกรรมลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ที่มา ประเภท รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์และมโนทัศน์ของวรรณกรรมลาวตั้งแต่ยุคอาณาจักรล้านช้างจนถึงปัจจุบัน


Background, genres, types, contents, thoughts, techniques of composition and concepts in Lao literature from Lanchang period to present