0165207Lao for Business and Tourism
ภาษาลาวธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เทคนิคการประสานงานและการบริการ บทสนทนาและคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจในลาว


Lao for business communication, techniques of cooperation and service, conversation and specific vocabulary in business, and basic knowledge of business in Lao