0165144Khmer Poems and Songs
บทกวีและบทเพลงเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะบทกวีและบทเพลงเขมร วิวัฒนาการ ลักษณะคำประพันธ์ ศิลปะและกลวิธีการประพันธ์ แนวทางการแปล วิเคราะห์ วิจารณ์ และการประเมินค่า


Characteristics of Khmer poems and songs; evolution; composition; art and writing techniques; approaches to translation, analysis, criticism and evaluation