0165142Khmer Local Literature
วรรณกรรมท้องถิ่นเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและประวัติวรรณกรรมท้องถิ่นเขมร ลักษณะร่วมและต่างของวรรณกรรมแต่ละภูมิภาค รูปแบบ เนื้อหา ภาษา ภาพสะท้อนทางสังคม และคุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่น


Characteristic and history of Khmer local literature, common and different literature in each region, pattern, content, language, social reflection, and value of local literature