0165140Pre-Angkorien Khmer Inscription
จารึกภาษาเขมรสมัยก่อนพระนคร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
อ่าน แปล และศึกษาคำศัพท์ ความหมายจากจารึกสมัยก่อนพระนคร


Reading and translating, and studying of vocabulary, meaning from Angkorien inscription