0165004ASEAN Languages and Cultures Review
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนปริทัศน์
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ความรู้และผลงานการศึกษาทางด้านชาติพันธุ์ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน


ASEAN Languages and Cultures Review Body of knowledge and studies of results of ethnic languages and cultures of ASEAN member countries