0165003Current ASEAN Society Economy and Politics
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองอาเซียนปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และความสัมพันธ์ของกลุ่มประเทศอาเซียน


Conditions of society, economy, and politics as well as the relationships of ASEAN countries