0164123Korean Economy
เศรษฐกิจเกาหลี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เศรษฐกิจเกาหลีและบทบาทต่อเศรษฐกิจโลก พื้นฐานความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาการทางเศรษฐกิจของเกาหลี


Korean economy and its role in world economy; fundamental knowledge about economics and development of Korean economic