0163954Korean for Secretary
ภาษาเกาหลีเพื่องานเลขานุการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ข้อความที่ใช้ในสำนักงานและการติดต่องาน คำศัพท์ สำนวน สำหรับงานเลขานุการ


Vocabularies, expressions and texts used in the office and in business contact, and expressions concerned with secretarial work