0163938Korean Economy
เศรษฐกิจเกาหลี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เศรษฐกิจเกาหลี บทบาทต่อเศรษฐกิจโลก โดยผู้เรียนควรมีพื้นฐานความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสามารถทำการศึกษาค้นคว้าในหัวข้ออื่น ๆ ต่อไป เช่น พัฒนาการทางเศรษฐกิจของเกาหลี, แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ ระยะสั้นและระยะยาว,
องค์การการค้าโลก และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ,ภูมิภาคนิยม, การรวมชาติเกาหลี

Korean economy and its role in world economy; some Fundamental knowledge of economics will be used for further study in other topics, including Korean economic development, short-term and long-term economic development plans,
WTO and international economic relations, regionalism, and Korea's unification.