0163930Teaching Korean as a Foreign Language1
การสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวทางและวิธีสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ การออกแบบและการใช้สื่อ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลประสิทธิภาพของการเรียนการสอน


Approaches and methods in teaching Korean as a foreign language; design and use of teaching materials; arrangement of teaching and learning activities; measurement and evaluation of teaching and learning efficiency