0162413Chinese Philosophy
ปรัชญาจีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตด้านต่างๆ ของชาวจีน


Philosophies influencing Chinese people’s ways of life