0162317Art Culture of China
วัฒนธรรมด้านศิลปะของจีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านศิลปะของจีน อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม คีตกรรม รวมถึงนันทนาการ และศิลปะการทำอาหาร เป็นต้น


Knowledge about art culture such as fine art, sculpture, architecture, music, as well as recreation and culinary art, etc.