0162313Foundation of Chinese Literature
พื้นฐานทางวรรณคดีจีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประเภทของวรรณคดีจีน ลักษณะวรรณคดีจีนในแต่ละยุค บทคัดเลือกวรรณคดีจีนที่สำคัญ


Types of Chinese literature; characteristics of Chinese literature in different periods; excerpts of the masterpiece of Chinese literature