0162312Chinese Idioms and Proverbs
สำนวนและภาษิตจีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การใช้สำนวน และภาษิตจีนที่เหมาะสมกับบริบท


The usage of Chinese idioms and proverbs that are appropriate in certain contexts