0162310Chinese Characters Study
อักษรจีนศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ที่มาของอักษรจีน พัฒนาการอักษรจีนในแต่ละยุค


Origin of Chinese characters; development of Chinese characters in each era