0161719Poetics and Thai Verse Composition
ประพันธศาสตร์และการประพันธ์ร้อยกรองไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ประกอบของภาษากับการแต่งคำประพันธ์ ศิลปะและกลวิธีการประพันธ์ร้อยกรอง แนวทางในการวิเคราะห์วิจารณ์ การฝึกปฏิบัติแต่งร้อยกรองประเภทต่าง ๆ


Components of language and poetic composition; arts and techniques of verse composition, approaches to analysis and criticism; practicing in composing various types of verse