0161602Literature and Modern Literary Works Teaching
การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมสมัยใหม่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักสูตร หลักจิตวิทยา กลวิธีสอนวรรณคดีและวรรณกรรมสมัยใหม่ การพัฒนาและการใช้สื่อ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล และทักษะการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมสมัยใหม่


Curriculum, psychological principles, techniques for teaching literature and modern literary works , media development and usage, teaching activity, evaluation, and skills for teaching literature and modern literary works