0161518Individual Study
การศึกษารายบุคคล
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาค้นคว้าทางด้านการสอนภาษาและวรรณกรรมไทยในหัวข้อที่ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ประจำวิชา แล้วเสนอเป็นรายงานทางวิชาการ


Study of topics related to Thai language and Literary works teaching with the approval of instructors; presentation of the study in the form of academic report