0161510Thai Local Language and Literature
ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ประกอบและลักษณะของภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และศิลปวัฒนธรรม


Components and characteristics of Thai dialects and local literature; relationship among dialects and local literature in the northeastern region regarding society, economy, politics, governance, and art and culture