0161503Integration of Northeastern Local Wisdom for Teaching Thai Language and Literature
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานเพื่อการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของภูมิปัญญา ขอบเขตของวัฒนธรรมท้องถิ่นทางด้านภาษาถิ่นและวรรณกรรม ความเชื่อ ลัทธิ ศาสนา จารีตประเพณีและแบบแผนการดำเนินชีวิต พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นในภาคอีสาน
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาและวรรณกรรมไทย

Meaning of local wisdom; scope of local culture related to dialect and literature, belief, doctrine, religion, custom, and pattern of living; development and change influencing local culture in the northeast region;
integration of Northeastern local wisdom for learning management of Thai language and literature