0161501Research Methodology in Teaching Thai Language and Literature
ระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการการวิจัยทางการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ ระเบียบวิธีการวิจัย และผลการวิจัยทางการสอนทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน การสอนหลักภาษา วรรณกรรม พัฒนาการทางระเบียบวิธีวิจัยและแนวโน้มการวิจัยทางการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย


Development of research on teaching Thai language and literature; concepts, theories applied, research methods and research results in teaching listening, speaking, reading, and writing skills,
teaching principles of language and literature, development of research methodology and research trends on teaching Thai language and literature