0161423Foreign Literary Works in Relation to Thai Literary Works
วรรณกรรมต่างประเทศที่สัมพันธ์กับวรรณกรรมไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วรรณกรรมตะวันตกและตะวันออกที่สัมพันธ์กับวรรณกรรมไทย ลักษณะการรับอิทธิพล และผลกระทบที่มีต่อวรรณกรรมไทย การศึกษาวรรณกรรมไทยเรื่องสำคัญที่รับอิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศ


Western and Eastern literary works in relation to Thai literary creativity; studies of influence and adoption of foreign literary works in prominent Thai literary works