0161122Comparative Literature
วรรณคดีเปรียบเทียบ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีเปรียบเทียบ แนวคิดเรื่องลักษณะสากลของวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับองค์ความรู้และกิจกรรมทางปัญญาด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ กระบวนทัศน์ในการศึกษาวรรณคดีแนวข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์ และแนวสัมพันธบท


Basic understanding of comparative literature, concept of universal characteristics of literature, relationship between knowledge and wisdom movement in human, paradigm of studying literature across nations, sciences, and united chapters