0161112 Local Literature
วรรณคดีท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและประเภทของวรรณคดีท้องถิ่น ลักษณะเฉพาะ รูปแบบ เนื้อหา และแนวทางการศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค


Definition and types of local literature, unique characteristics, styles, content, and direction of studying local literature in each region