0156404Japanese for Business
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเขียนแบบต่างๆ การใช้ภาษาญี่ปุ่นในด้านการติดต่อหรือการสื่อสารทางธุรกิจ


The different styles of Japanese writing for business communication