0146651Information System and Its Application
การสารนิเทศและสารนิทัศน์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของการสารนิเทศและสารนิทัศน์ กระบวนการและเทคนิควิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านลาวศึกษา เพื่อการสารนิเทศและสารนิทัศน์ให้เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละประเภทและผู้ใช้ การจำแนกและจัดระบบข้อมูลลาวศึกษาในรูปแบบของศูนย์และหอจดหมายเหตุ


Difinitions of information system and its application; processes and techniques in collecting information on Lao studies for an information system and its application in reference to type of information and users
categorization and arrangement of information on Lao studies in form of center and archival material