0146650Archaeology and Art History in Lao
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ขอบเขต และความสำคัญของการศึกษาด้านโบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะแนวคิด ทฤษฎีการศึกษาด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลป์ ศึกษาแหล่งโบราณึดีและศิลปะแขนงต่างๆ ในลาวทั้งระดับมหภาคและจุลภาคเชื่อมโยง ให้เห็นถึงภูมิธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
แนวทางการอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถานอันทรงคุณค่า ศึกษากฎหมายที่ควรทราบและฝึกปฏิบัติการภาคสนาม

Significance, frame and importance of the study of archaeology and art history; concept of the theory of a study of archaeology, art history; study of archaeological sites, and art in different fields in Laos both at the macro and micro level leading to
insights into ภูมิธรรม and local wisdom; concept of conservation of valuable archaeological finds, archaeological sites; study of relevant laws and training in field work