0146639Selected Poets
การศึกษากวีเฉพาะบุคคล
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทบทวนประวัติและผลงานของกวีสมัยต่างๆ เลือกศึกษาวิเคราะห์กวีและผลงานโดยใช้ทฤษฎีวรรณคดีและวรรณกรรม


An overview of history and works of poets from different periods; selection for analysis: a poet with his/her works though theories of literature and literary works