0146407Lao Didactic and Customary Literature
วรรณคดีวิถีลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีลาวกับวิถีชีวิตของชาวลาวในด้านคำสอน ขนบประเพณี พิธีกรรม ลักษณะบทบาทและคุณค่าของวรรณคดีลาวที่สัมพันธ์กับวิถีลาวในยุคต่าง ๆ


Relationships between Lao literature and the way of life of Lao people in terms of teachings, conventions and traditions, rituals, characteristics of roles and values of Lao literature as related to the Lao way of life in different periods.