0146403Southeast Asian Literature
วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วัฒนธรรมทางวรรณกรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะถิ่นในวรรณกรรมที่สำคัญ สัมพันธภาพระหว่างวรรณกรรมกับเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัมนธรรมของแต่ละประเทศ


Literary cultures of Southeast Asian countries; common characteristics and specific regional characteristics of significant literary works; relationships between literature and economy, politics, government, society and culture
of each country.