0146311Lao Dialects
ภาษาลาวถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะของภาษาถิ่น ความแตกต่างระหว่างภาษาถิ่นลาว


Characteristics of the dialect; differences among regional Lao dialects.