0146303Foreign Languages in Lao
ภาษาต่างประเทศในภาษาลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปัจจัยการรับภาษาต่างประเทศในภาษาลาว ภาษาต่างประเทศที่ปรากฎในภาษาลาว ลักษระการเปลี่ยนแปลงคำและความหมายของคำ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงคำต่างประเทศในภาษาลาว


Factors of adopting foreign languages in Lao; foreign languages appearing in Lao; characteristics of word changes and meaning changes; and characteristics of foreign word changes in Lao.