0146301Problems and Lao Usage
ปัญหาและการใช้ภาษาลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการใช้ภาษาลาวในการฟัง พูด อ่านและเขียน สัมมนาการใช้ภาษาลาวในปัจจุบัน


Principles of Lao usage in listening, speaking, reading and writing; and seminar(s) on current Lao usage.