0146209Modern Lao Prose and Poetry
บทร้อยแก้ว-ร้อยกรองลาวปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน โวหาร ภาพพจน์ ในวรรณกรรมร้อยแก้วร้อยกรองลาวในยุคปัจจุบัน


Vocabularies, idioms, expressions, figurative speeches in แนืะทยนพฟพั Lao prose and poetry.