0146207Lao Poetry
ร้อยกรองลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะการประพันธ์ร้อยกรองของลาว ศิลปะและกลวิธีการประพันธ์ร้อยกรองประเภทต่าง ๆ แนวทางในการวิจารณ์และประเมินค่าบทประพันธ์ประเภทร้อยกรอง


Forms of writing Lao verses; art and teachniques of writing different types of verses or poems; and guidelines for marking comments and evaluating pieces of poetry.