0136710Seminar on Vietnamese Politics
สัมมนาการเมืองการปกครองเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สถานการณ์ทางการเมืองการปกครองเวียดนามในยุคสมัยต่าง ๆ


Situations of Vietnamese politics in differrent periods.