1308513Criminal Law for Local Administrator
กฎหมายอาญาสำหรับนักบริหารท้องถิ่น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดชอบ ขอบเขตบังคับของ กฎหมายอาญา การพยายามกระทำความผิด ตัวการและผู้มีส่วนในการกระทำความผิด การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทำความผิดอีก อายุความอาญา
การกำหนดโทษในทางอาญา และบทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ และความผิดทาง อาญาแต่ละลักษณะตั้งแต่ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิด เกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและทรัพย์ ตลอดจนถึงความผิด

Characteristics of criminal law, theories of responsibility, required scope of criminal law, attempts on wrongdoings, the principal and conspirators, wrongdoing in several counts or charges, repetition of wrongdoing, prescription in criminal law,
determination of criminal penalty, and provisions enforced to misdemeanors and criminal guilt in each title beginning from quilt of stability of the kingdom; guilt of administration; guilt to life, injury and property to misdemeanors,