1308302Local Infrastructure Administration
การบริหารงานสาธารณูปโภคท้องถิ่น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย งานด้านถนน ทางเดินเท้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา โทรศัพท์สาธารณะ รวมทั้งพื้นที่สาธารณะระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่น
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Infrastructure system management of local government administration; road; footpath, public electricity; public water; public telephone, public areas concerning with quality of life in the local, disaster prevention and alleviation