1308206Human Resource Administration
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความท้าทายในการบริหารทรัพยากร มนุษย์ กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์กรบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับการบริหารการปกครอง
ส่วนท้องงถิ่น และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการปกครองส่วนท้องถิ่น

Concepts of human resource management; challenges in human resource management, processes in human resource management, application of information technology in human resource organizations for local government administration,
strategies for local human resource management in local human resource management in local government