1303512Economic, social and Political Relations of Southeast Asia
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบัน


Analyses economic, social and political relations of Southeast Asia after the Second World War to the present day.