1303510Foreign Policy of the People,s Republic of China
นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษานโยบายต่างประเทศจีนจากปี1949 จนถึงปัจจุบันโดยเน้นศึกษาปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีอิทธิพลต่อนโยบายต่างประเทศ


Examines foreign policy of the People’s Republic of China from 1949 to the present day by focusing on domestic and international factors that influence the country’s foreign policy.