1303509Foreign Policy of the United States of America
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษานโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจากสงครามโลกครั้งที่สอง จนถึงปัจจุบันโดยเน้นศึกษาปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีอิทธิพลต่อนโยบายต่างประเทศ


Examines foreign policy of the United States of America from the Second World War to the present day by focusing on domestic and international factors that influence the country’s foreign policy.