1303505International Standards on Human right
มาตรฐานระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์ของข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรฐานสากลในปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิด้านต่างๆ เช่น สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น


History of international agreements on human rights, contemporary international standards on various kinds of rights such as civil, political, economic, social and culture rights.