1303504Human Rights Protection Mechanism
กลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1303503

Course Description
กลไกทางกฎหมาย การเมือง และสังคม ที่จำเป็นในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน บทบาทของสหประชาชาติ สถาบันระหว่างรัฐ องค์กรเอกชน สื่อมวลชน และประชาสังคม ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน


Law, political and social mechanisms that necessary to human rights protection, role of the United Nations, inter-state institution, non-governmental organization, media and civil society in human rights protection.